Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
קורות חיים, אישורי העסקה, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות יש להגיש לשני לוי ממחלקת משאבי אנוש או במייל job@givat-shmuel.muni.il עד ליום רביעי 27.11.2019 בשעה 15:00.קרא עוד >>
13/11/2019
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, אישורי העסקה, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום רביעי 27.11.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 85/2019. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
13/11/2019
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, המלצות ואישורי העסקה לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שלישי 26.11.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 84/2019. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
12/11/2019
קורות חיים ניתן לשלוח למייל elanal@givat-shmuel.muni.il או לפקס 03-5326865
קרא עוד >>
29/10/2019
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, אישורי העסקה, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שלישי 19.11.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 79/2019. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
19/09/2019
את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 10.07.2019 בשעה 15:00.
קרא עוד >>
19/06/2019
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 17.1.19 שעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
6/01/2019
ניתן לשלוח קורות חיים לפקס 03-5326865 או למייל: oritn@givat-shmuel.muni.il לטלפון 03-5319220/290 לידי אורית / אילנה
קרא עוד >>
4/12/2018
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה ברחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל, לא יאוחר מיום 24.6.18 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס' פקס לקבלת דברי דואר מהעירייה.קרא עוד >>
17/06/2018
הזמנה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של דשא סינטטי בגבעת שמואלקרא עוד >>
31/05/2018
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד