Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב
עליה "מכרז מס' 23/2016 " להקמת מרכז יום לתשושים ושיפוץ והתאמות במבנה קיים
לתשושי נפש בגבעת שמואל", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן,
ויתר האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.
1) המועד להגשת המכרז השתנה לתאריך 16/11/2016 בשעה 16:00.
2) עלות חוברת המכרז הינה 2,000 ₪ , בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל קומה שניה בלשכת מנכ"ל.קרא עוד >>
26/10/2016
מועמדים/ות מתאימים/ות ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54012, תוך ציון מספר מכרז 24/2016 , עד ליום רביעי 26.10.2016 בשעה 15:00. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il. או בפקס:
03-5324934.
קרא עוד >>
26/09/2016
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים
לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017 , עד ליום שני 31.7.2017
בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 30/2017 .
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248 , או במייל: job@givat-shmuel.muni.קרא עוד >>
17/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים
לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 , גבעת שמואל 54017 , עד ליום שני 31.7.2017
בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 31/2017 .
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248 , או במייל: job@givat-shmuel.muni.קרא עוד >>
17/07/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, תוך ציון מספר מכרז 28/2017, עד ליום ראשון 30.7.2017 בשעה 15:00.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
16/07/2017
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש
להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה , לא יאוחר
מיום 27.10.16 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס'
פקס' לקבלת דברי דואר מהעירייה.
ניתן לעיין בכתב כמויות ובמפרטים טכניים ובתכולת העבודה, בבניין העירייה רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל, במזכירות ראשית.קרא עוד >>
19/09/2016
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד