Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום חמישי 2.8.2018 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 43/2017.קרא עוד >>
26/07/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום חמישי 2.8.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 42/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.קרא עוד >>
25/07/2018
מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 29.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 40/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
10/07/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 24.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 38/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
10/07/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום ראשון 22.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 36/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
8/07/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום ראשון 22.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 35/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
8/07/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום ראשון 22.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 37/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
8/07/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 08.08.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 34/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
4/07/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום ראשון 05.08.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 33/2018. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.קרא עוד >>
1/07/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום ראשון 19.7.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 31/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
17/06/2018
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה ברחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל, לא יאוחר מיום 24.6.18 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס' פקס לקבלת דברי דואר מהעירייה.קרא עוד >>
17/06/2018
צעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת
המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 19.6.18 שעה 15:00. משלוח
ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על
אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/06/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 7.6.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 22/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
31/05/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום ראשון 10.6.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 27/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
31/05/2018
הזמנה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של דשא סינטטי בגבעת שמואלקרא עוד >>
31/05/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 6.6.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 24/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
30/05/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 31.5.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 23/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
24/05/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 14.6.2018בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 20/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
10/05/2018
עבור לתוכן העמוד