Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 12.6.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 21/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
9/05/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 7.6.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 19/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
3/05/2018
שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 21.5.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 18/2018. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il או
בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
29/04/2018
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 30.4.18 בשעה 15:00 במזכירות העירייה
שבבניין העירייה ברחוב בן גוריון 24 בגבעת שמואל.קרא עוד >>
16/04/2018
מועמדים/ת למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, לרבות תעודת הסמכה, רישיון לעריכת דין, והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה בציון מס מכרז 14/2018 ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד לתאריך 25.3.2018 בשעה 15:00.קרא עוד >>
11/03/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 18.3.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 8/2018. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
28/01/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי06.3.2018קרא עוד >>
23/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת
המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 15.1.18 בשעה 15:00 . משלוח
ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית
של המשתתף.קרא עוד >>
4/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה ברח בן גוריון 24 גבעת שמואל , לא יאוחר מיום 18.1.18 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס' פקס' לקבלת דברי דואר מהעירייה .קרא עוד >>
4/01/2018
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 23.1.18 בשעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/01/2018
דרושים/ות מורים/מורות לעיריית גבעת שמואל ליום לימודים ארוך לכיתות א-ג.
העבודה 5 ימים בשבוע, א- ה בין השעות 13:00- 17:00.קרא עוד >>
2/01/2018
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי
כלשהם, שייכתב עליה "מכרז 56/2017 להקמת מקווה טהרה בגבעת
שמואל", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר
האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים,
לא יאוחר מיום 15.1.18 בשעה 15:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון
להגשת הצעות למכרז"), במשרדי המזמין ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל,
קומה שניה בלשכת מנכ"ל העירייה.קרא עוד >>
27/12/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות ושאלון אישי לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 2.1.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 61/2017.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
20/12/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני 8.1.2018 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il
חובה לציין מספר מכרז 59/2017.קרא עוד >>
18/12/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 20.12.17 בשעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/12/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שלישי 28.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 54/2017.קרא עוד >>
14/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, מילוי שאלון אישי, המלצות ואישורים יש להגיש במעטפה סגורה במזכירות העירייה, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני18.12.2017 בשעה 15:00.
ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 57/2017.קרא עוד >>
12/11/2017
עבור לתוכן העמוד