Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני 8.1.2018 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il
חובה לציין מספר מכרז 59/2017.קרא עוד >>
18/12/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 20.12.17 בשעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
4/12/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שלישי 28.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 54/2017.קרא עוד >>
14/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, מילוי שאלון אישי, המלצות ואישורים יש להגיש במעטפה סגורה במזכירות העירייה, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני18.12.2017 בשעה 15:00.
ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 57/2017.קרא עוד >>
12/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שני 20.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 50/2017.קרא עוד >>
6/11/2017
קורות חיים בצירוף תעודות השכלה והמלצות יש לשלוח לעיריית גבעת שמואל רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017 ו/או בפקס מס': 03-5319248, עד ליום שלישי 14.11.2017 בשעה 15:00 ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il חובה לציין מספר מכרז 52/2017.קרא עוד >>
31/10/2017
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ושאלון אישי מלא לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שלישי 14.11.2017 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 51/2017. ניתן לשלוח בפקס:
03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
31/10/2017
9.2.1. את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז 49/2017" לביצוע עבודות שחזור ושיקום מבני באר ופיתוח סביבתי" להכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום 19.11.17 בשעה 15:00 (להלן ולעיל: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), במשרדי המזמין ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל קומה שניה בלשכת מנכ"ל העירייה.קרא עוד >>
26/10/2017
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז
יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה,
לא יאוחר מיום 31.10.2017 בשעה 15:00קרא עוד >>
22/10/2017
עיריית גבעת שמואל מזמינה בזאת הצעות לשכירת מבנה מס' 2 המצוי ברח' נעמי שמר פינת עוזי חיטמן בגבעת שמואל הידוע כגוש 6191 חלקה 14 בגבעת שמואל, לצורך הפעלתו כגן ילדים בלבד.קרא עוד >>
31/07/2017
שכירת מבנה ברחוב פרדס רוזנבלום לצורך הפעלת גן ילדים.קרא עוד >>
27/07/2017
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות.קרא עוד >>
27/07/2017
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית, בתיבת המכרזים מכרז פומבי מס' 14/2017 במשרדי הרשות ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל וזאת לא יאוחר מיום 5/6/2017 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/05/2017
עבור לתוכן העמוד