Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים
שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 24.11.16 בשעה 15:00. מובהר כי משלוח ההצעה
בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו
הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
13/11/2016
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 20.11.16 בשעה 15:00 את ההצעות -
המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש להפקיד במסירה
אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה. על גבי המעטפה יש לרשום את מס'
המכרז.קרא עוד >>
3/11/2016
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב
עליה "מכרז מס' 23/2016 " להקמת מרכז יום לתשושים ושיפוץ והתאמות במבנה קיים
לתשושי נפש בגבעת שמואל", ולהכניסה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן,
ויתר האישורים, התוכניות והמסמכים, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.
1) המועד להגשת המכרז השתנה לתאריך 16/11/2016 בשעה 16:00.
2) עלות חוברת המכרז הינה 2,000 ₪ , בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל קומה שניה בלשכת מנכ"ל.קרא עוד >>
26/10/2016
את ההצעות המפורטות בהתאם לכל הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז יש
להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה , לא יאוחר
מיום 27.10.16 בשעה 15:00. להצעה יש לצרף מס' טלפון, כתובת דואר ומס'
פקס' לקבלת דברי דואר מהעירייה.
ניתן לעיין בכתב כמויות ובמפרטים טכניים ובתכולת העבודה, בבניין העירייה רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל, במזכירות ראשית.קרא עוד >>
19/09/2016
עבור לתוכן העמוד