Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ותמיכות

 
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום חמישי 31.1.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 3/2019. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
17/01/2019
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 04.2.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 1/2019. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
7/01/2019
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 17.1.19 שעה 15:00. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
6/01/2019
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 21.1.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 65/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
17/12/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 21.1.2019 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 64/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
13/12/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום ראשון 21.1.2019 בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 70/2018 . ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248קרא עוד >>
9/12/2018
ניתן לשלוח קורות חיים לפקס 03-5326865 או למייל: oritn@givat-shmuel.muni.il לטלפון 03-5319220/290 לידי אורית / אילנה
קרא עוד >>
4/12/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על
השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום
שני 24.12.2018 בשעה 15:00 . נא לציין מספר מכרז 61/2018 . ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248 .קרא עוד >>
3/12/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, לרבות תעודת הסמכה, רישיון לעריכת דין והעתק של כרטיס חבר לשנת 2018 והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום רביעי 12.12.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 60/2018. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.קרא עוד >>
28/11/2018
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום 4.12.18 בשעה 15:00 .מובהר כי משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, היא לא תתקבל, והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.קרא עוד >>
26/11/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שני 3.12.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 55/2018. ניתן לשלוח במייל: job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.

קרא עוד >>
12/11/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום שלישי 29.11.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 54/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
6/11/2018
מועמדים/ות למשרה ימלאו את השאלון האישי בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית והמלצות לעיריית גבעת שמואל רח’ בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד ליום חמישי 6.12.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 53/2018. ניתן לשלוח במייל:
job@givat-shmuel.muni.il או בפקס: 03-5319248.
קרא עוד >>
31/10/2018
מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 23.10.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 51/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
7/10/2018
מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 17.10.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 50/2018. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
6/09/2018
מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום רביעי 12.9.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 49/2018. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
27/08/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום שני 6.9.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 48/2018.
ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.il
קרא עוד >>
27/08/2018
עבור לתוכן העמוד