Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

עיריית גבעת שמואל מכרז פומבי מס' 43/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להשכרת מבנה לצורך הפעלת גן ילדים - עדכון מסמכי המכרז

29/05/2019

עדכון מסמכי המכרז

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה"), מודיעה בזאת על עדכון מסמכי המכרז שבכותרת לשכירות מבנים לצורך הפעלת גני ילדים בתחום שיפוט העיר גבעת שמואל, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 300 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

3. מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה, בסך של 5,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך 11.09.2019.

4. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

5. את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום  19.6.2019 בשעה 15:00.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור  במסמכי המכרז.


יוסי ברודני         
ראש עיריית גבעת שמואל

 


 

עבור לתוכן העמוד