Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזים ישנים

קורות חיים, תעודות, אישורים והמלצות יש לשלוח לכתובת: עיריית גבעת שמואל , מכרז קב"ט/ית מוסדות חינוך, מכרז מס' 20/2011, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017.
או למייל: job@givat-shmuel.muni.il עד ליום חמישי 22.12.2011 בשעה 15:00.קרא עוד >>
7/12/2011 11:00
קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות ואישורים, יש להגיש במעטפה סגורה,בציון מס' מכרז 18/2011 ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל, עד לתאריך 11/12/2011 בשעה 15:00. ייענו רק מועמדים העומדים בדרישות התפקיד.
קרא עוד >>
1/12/2011 13:00
קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות ואישורים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל עד לתאריך 11/12/2011 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/11/2011 13:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 2000 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 19.9.11 בשעה 15:00.קרא עוד >>
4/09/2011 23:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 1000 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 1.9.11 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/08/2011 23:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 800 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 28.8.11 בשעה 15:00.קרא עוד >>
23/08/2011 23:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 500 ש"ח, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל.

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 29.6.11 בשעה 13:00 באולם המליאה בבניין העירייה.

את ההצעות יש להגיש, במסירה אישית, במשרדי עיריית גבעת שמואל, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, צירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 10.7.11 בשעה 15:00.

קרא עוד >>
21/06/2011 12:00
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תנאי המכרז ופרטים נוספים בדבר ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז. אותם ניתן לרכוש במשרדי העירייה, ברח' בן גוריון 24, גבעת שמואל בימים א' – ה' שעות 9:00 – 13:00, תמורת סך של 500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לקבל במסמכי המכרז במשרדי העירייה במועדים האמורים לעיל. בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש את המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, עד ליום 6/7/2011 בשעה 13:00.
קרא עוד >>
16/06/2011 12:00
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד