Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חלוקת מלגות לשנה"ל תש"פ

9/09/2019
הגדל

סטודנטים תושבי גבעת שמואל - חלוקת מלגות לשנה"ל תש"פ

הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים - תושבי גבעת שמואל הלומדים לתארים ראשון ושני, על חלוקת מלגות לשנת הלימודים תש"פ.

 

זכאות המלגות תתאפשר באחד מן המסלולים הבאים:
1. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל ומפעל הפיס- (מס' מלגות מוגבל!)
לסטודנטים שלומדים במוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"ג גובה המלגה 10,000 ₪.
מותנה בהתנדבות למען הקהילה  בגבעת שמואל של 130 שעות.
2. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל ואונ' בר אילן - לסטודנטים שלומדים באונ' בר אילן, (סכום המלגה הינו אישי וע"פ קריטריונים) מותנה בהתנדבות למען הקהילה - יש לקחת טפסים ממדור המלגות באוניברסיטה ולהגיש שם בלבד!
3. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל לכל מוסד אקדמי מוכר מל"ג - למעט אונ' בר אילן.
(סכום המלגה הינו אישי ע"פ קריטריונים), מותנה בהתנדבות למען הקהילה. כמות שעות ההתנדבות בקהילה לפי גודל המלגה שתאושר.

 

לתשומת לבכם!
• סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן, יוכלו לבחור רק במסלול 2 בלבד!

• עליכם למלא את הטפסים במלואם ולהגישם עם כל המסמכים הנדרשים, ללשכת מנכ"ל העירייה בקומה 2 בין השעות 09:00-13:00
את הטפסים ניתן להגיש עד לתאריך 30.10.19 בשעה 15:00.
• במידה ומסלול מלגות מפעל הפיס יהיה מלא, תועבר הבקשה למסלול מטעם העירייה.
• על הסטודנטים להיות רשומים בתעודת הזהות כתושבי העיר גבעת שמואל, לפחות בארבע השנים האחרונות.
• ועדת המלגות תקבע את מסלול המלגה הרלוונטי תוך התחשבות במצב סוציו-אקונומי וקריטריונים נוספים.

• יש להוריד את הטפסים הרלבנטיים הנמצאים מטה↓↓ 

טפסים:

 

טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תש"פ - עיריית גבעת שמואל
כתב הצהרה והתחייבות מלגאי/ת - עיריית גבעת שמואל

 

טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תש"פ - עיריית גבעת שמואל בשיתוף מפעל הפיס
כתב הצהרה והתחייבות מלגאי/ת - עיריית גבעת שמואל בשיתוף מפעל הפיס

 

עבור לתוכן העמוד