מצ"ב רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה לתמיכה

בקשה שלא יצורפו כל המסמכים - לא תידון

1.  בקשה מלאה וחתומה ומאושרת ע"י  רואה חשבון  

2.  תעודת התאגדות  של העמותה  

3.  מסמכי יסוד של העמותה

4.  דו"ח כספי מבוקר 

5.  מאזן בוחן 

6.  אישור מעמד המוסד במס ערך מוסף 

7.  הצעת תקציב/תקציב 

8.  אישור על ניהול ספרים 

9.  מס הכנסה  

10.  רשימת בעלי תפקידים (יו"ר, גזבר) 

11.  הסכמה בלתי חוזרת לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק ועל נתונים בחשבון 

12.  אישור על ניהול תקין 

13.  רשימת מקבלי השכר כולל עלות לכל עובד

14.   אישור בנק על חשבון פעיל 

15.  אישור רו"ח על הוצאות הנהלה: 

16.  לתמיכת בתי כנסת /רשימת מתפללים

 

טופס לבקשת תמיכה