מי זכאי לסיוע?

  • משפחה המקבלת בשנת 2021-2020 הנחה של למעלה מ70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה המפורטת מטה בלבד ולא מכל סיבה אחרת – זכאים אלו יקבלו את תווי המזון ללא צורך בהגשת בקשה.
  • אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה לשנת 2021-2020 וזכאים ל-%100 הנחה בתשלום הארנונה – זכאים אלו יקבלו את תווי המזון ללא צורך בהגשת בקשה . 
  • תושבים שאינם מופיעים ברישומי מחלקת הגביה לקבלת הנחות בארנונה, הסבורים כי הינם זכאים לתווי מזון מכח אמות המידה שנקבעו יכולים להגיש בקשה באחת הדרכים המפורטות להלן:

תושבים שאינם רשומים כתושבי העיר וסבורים כי הינם זכאים לתווי מזון מכח אמות המידה, יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים.

את הבקשות ניתן להגיש לעירייה עד ליום 22 באפריל 2021 באחת מ-3 האפשרויות הבאות: מילוי טופס מקוון שמופיע באתר העירייה תחת לשונית טפסים "בקשה לקבלת תווי מזון" ולצרף את המסמכים הנדרשים בטופס. הטופס יגיע ישירות לעירייה.
טפסים לא מקוונים ניתן להגיש ידנית גם בבניין העירייה – בן גוריון 24 גבעת שמואל במחלקת הגביה - יש לעטות מסכה ולהצטייד בתעודת מתחסן/ התו הירוק , יש לשמור על ריחוק בהתאם לכללים.  טפסים אלו ניתן להוריד גם מאתר העירייה. או לקבל מהשומר בבניין העירייה.

מי שיעמוד באמות המידה ויהיה זכאי לתווי המזון, יקבל את הסיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו בהתאם להנחיות משרד הפנים. כמו כן, תושב שלא קיבל תו מזון יגיש את הטופס במחלקת הגביה.
לזכאי/ת ובת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס 300 ש"ח לאדם לכל אדם נוסף המתגורר/ת עם הזכאי/ת, יוטענו בכרטיס 225 ש"ח סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2,400 ש"ח למשק בית בכל פעימה.

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ-1,500 נקודות מכירה משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק, מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון.

לעיון באמות המידה לגבי הזכאות לקבלת תווי מזון לחצו כאן

להלן הקריטריונים להכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2019  לפיהם ייבדקו הבקשות:
מספר נפשות   הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019
1                      2,881
2                      4,321
3                      5,011
4                      5,703
5                      7,121
6                      8,540
7                      11,452
8                      13,084
9                      14,715
10 ומעלה         1,635 לנפש

 
יובהר כי מי שיימצא זכאי לקבלת תווי המזון, נותן הסכמתו המלאה מראש כי העירייה או משרד הפנים יעבירו את פרטיו ופרטי המתגוררים עימו לעמותת אשל ירושלים. יובהר כי עיריית גבעת שמואל  אינה אחראית על חלוקת תווי המזון. אלו יחולקו באופן ישיר לזכאים על ידי העמותה.

  1. יובהר כי אדם יכול להיחשב לעניין חישוב זכאות פעם אחת.
  2. יובהר כי לצורך חישוב הזכאות לא יכלל כזכאי או כמי שמתגורר עימו בדירה מי ששהה באופן קבוע במקום שבו נותנים לו איכסון וכלכלה (בית אבות, חיילים וכו').

תושבים שאינם רשומים כתושבי העיר וסבורים כי הינם זכאים לתווי מזון מכוח אמות המידה, יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים.

מידע נוסף ב- אתר משרד הפנים

 

  טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון