דוד שרוני
מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור
03-5319214


העירייה הינה גוף ציבורי אשר נדרשת על פי חוק לקיומם ותפקודם התקין של מנגנוני הבקרה וביקורת פנימית.
מנגנונים אלו אמורים לסייע בידי ראש העירייה והנהלתה, בשמירה על הנורמות המחייבות בביצוע תפקידם, כדי להבטיח שפעילותה של הרשות המקומית תיעשה בידי מי שהוסמך לכך , בהתאם להוראות החוק והחיסכון.

מתפקידו של המבקר לבדוק את פעילות העירייה ככלל, לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לבדוק את פעילות העירייה, כפרט. לבדוק סדרי בקרה והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה, מבטיחים קיום הוראות כל דין. לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת. בנוסף יבקר את המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, אשר העירייה משתתפת בתקציבם כדי יותר ממחצית או משתתפת במינוי הנהלתם. כולל חברות עירוניות (כל אלה יקראו בעגה מקצועית "גוף עירוני מבוקר").

מבקר פנים ברשות המקומית, נדרש לבדוק ולבקר את פעילות העירייה ולהגיש לראש העירייה, לוועדת הביקורת ולכלל חברי העיריה דין וחשבון על ממצאי הביקורת אחת לשנה.

תושבים המעונינים רשאים לעיין בדוחות ביקורת שערך מבקר העירייה ואשר עברו את אישור מליאת העירייה. 

( לצפייה בדוחות - הקש כאן)

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר העירייה גם בתפקיד - ממונה על פניות הציבור 

בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית, גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העירייה ומבקר המדינה. 
כל אדם נפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (למעט תלונות בנושא דוחות חניה ובקשות לביטולם), רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

ההגדרה של תלונה:
תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן - הערכה סובייקטיבית, בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

תלונות שאין לדון בהן:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית
  • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1958

 

  דוחות נציב תלונות הציבור


  דוחות מבקר העירייה