4.1 ככלל, תכנון מערך אצירת האשפה יתבצע לכפוף להנחיות האוגדן לתכנון אשפה בגבעת שמואל

4.2 בעל העסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפינוייה מהעסק, בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, שלמים, מכוסים ונקיים, שנרכשו על ידו ועל חשבונו, שיוצבו  במקום שנקבע על ידי העירייה, באופן שלא יגרום למטרדים תברואיים או סביבתיים, ומבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד / מפגע אחר.

4.3 בעל העסק ישליך את הפסולת ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף 4.1  או למיכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי העירייה (מיכל, מכולה, טמון קרקע או אחר) או למיכלי אשפה שנרכשו על ידי בעל העסק (בהתחשב בנפח האשפה הנוצרת בעסק, במיקום העסק או בנגישות והתנאים הנדרשים לפינוי האשפה) – והכל לפי הנחיות העירייה.  

4.3.1 פינוי הפסולת דלעיל יתבצע על ידי העירייה או חברה פרטית שעמה התקשרה, למעט עסקים מסוימים שיידרשו לשלם את עלויות הפינוי בהתאם לקריטריונים בהתחשב במיקום העסק, כמויות הפסולת המיוצרת אגב פעילות העסק וסיווגה ושיימסרו לבעל העסק. 

4.4 שאריות בשר, עופות ודגים יאספו בנפרד בשקיות פלסטיק קשיחות ואטומות המסומנות כפסולת להשמדה ויאוחסנו בקירור בנפרד ע"פ הנחיות הווטרינר העירוני, ובתאום מול אגף איכות הסביבה בעירייה.


4.5 שאריות שמן יאוחסנו כחוק, בתחומי העסק, וללא הפרעה לציבור.


4.6 פסולת בת מחזור כגון פלסטיק, זכוכית, נייר, מתכת או פסולת אריזות (כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011), תמוין על ידי בעל העסק ותועבר למיכלי אצירה ייעודיים שמוצבים על ידי העירייה.  

4.7 בעל העסק יידרש גם להפרדת פסולת אריזות (חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011), ולטפל בה בהתאם להנחיות העירייה.


4.8 עסקים חדשים ייתכן ויידרשו לרכוש על חשבונם מיכלי אצירה ייעודיים כאמור בסעיף 4.3. במקרה זה, בעל עסק ישמור שסביבת מיכלי האצירה תהיה נקייה בכל עת. 

4.9.  פסולת קרטון:
4.9.1. בעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, ישטח את הקרטונים, יקשור או יאגד אותם, וישליך את הקרטונים המשוטחים למתקן מחזור ייעודי לקרטון שיוצב על ידי העירייה.

4.9.2. זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהסתמך על גודל העסק ונפח פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש/דחסן קרטון.


4.9.3. פסולת הקרטון המוזכרת בסעיפים 4.6.1 ו-4.6.2 תפונה על ידי ועל חשבון העירייה או על ידי בעל העסק – בתיאום עם העירייה.

4.9.4. במקרה ופסולת הקרטון מפונה על ידי בעל העסק, הפסולת תפונה לקבלן מאושר על פי דין, בתדירות שתוגדר על ידי העירייה, לצרכי מחזור. 

4.10 פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

4.11 בבקשתו לרישיון עסק יציג בעל העסק לאגף איכות הסביבה את הפתרון לאיסוף וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו על פי אוגדן ההנחיות לתכנון האשפה של עיריית גבעת שמואל.