10.1. בעל עסק הנמצא בבניין לשימור, יעמוד בהנחיות שיופיעו ברשימת שימור סטטוטורית, ככל שתהיה.