פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 
1.1 בית מרקחת  בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
על בעל העסק לשמור למשך 3 שנים את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי ויציגם בפני אגף איכות הסביבה/ רישוי עסקים על פי דרישה
בכל מקום המוגדר כאזור המיועד למסחר ותעסוקה.