יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסק המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

  • הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתכניות):
  • מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד.
  • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
  • שב"צ עם מסחר – שטח לבנייה ציבורית עם מסחר
  • אזורי תעסוקה ומסחר  – מרכז מסחרי רמת אילן, מרכז מסחרי מגדלי אילן, מרכז מסחרי אור בגבעה ועוד אחרים שנבנים ויבנו בעתיד.                  
  • מרכז מסחרי שכונתי – מרכז מסחרי המשרת שכונה.
  • שב"צ – כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו – כולל קאנטרי.

יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על המקרקעין שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על המקרקעין.