הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה

הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה בהתאם לסעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש), נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 30.3.2022 הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין עמותת בית כנסת רמת אילן, לשימוש במבנה בגודל של 407 מ"ר במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 361  בגוש 6185 להפעלת בית כנסת.