עיריית גבעת שמואל, כשאר הרשויות המקומיות בארץ, מעניקה הנחות בארנונה מתוקף חוקי המדינה, תקנות משרד הפנים והחלטות מועצת העיר. 
הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי הוראות הדין,
הגדרת "מחזיק":
אדם המחזיק בפועל בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר. אדם הגר בבית מלון או בבית אבות או פנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:
1. הנחות אישיות: ניתנות למחזיק בנכס בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוקים השונים. 
2. הנחות לנכס: ניתנות לבעלי הנכס בהתאם לקריטריונים שנקבעו לנכס. לדוגמא, הנחות אלה כוללות הנחת "נכס ריק" .
3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למוסדות שונים ניתנים לפי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) - 1938. 
במסגרת זו, אין העירייה, לדוגמא, רשאית להעניק הנחה לבית עסק גם אם נקלע להפסדים כבדים, או לסייע לסטודנטים במתן הנחה בארנונה רק משום היותם סטודנטים.

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בעירייה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר גבעת שמואל, אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים תבוטל ההנחה.
 • ככל שמדובר בדירת שותפים, במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה הגבוהה בלבד לפי השטח היחסי. לכן חובה לציין את מספר השותפים בדירה.
 • בקשה להנחה בשם אדם אחר תטופל רק אם הומצא ייפוי כוח מהזכאי.
 • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. 
 • בקשה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד, ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. מועצת העיר אישרה מתן הנחה עבור שנה (אחת) קודמת במקרה שמועד הזכאות מתחיל בשנה קודמת אך לא יותר משנה קודמת בלבד, ונדרש הסבר להגשת הבקשה באיחור.
 • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה. 

לכל אחת מהבקשות הר"מ על המחזיק למלא טופס בקשה לצרף צילום ת.ז. כולל ספח וכתובת מעודכנת ופרטי קשר (טלפון נייד ודוא"ל)
את טופס הבקשה המלא יש לשלוח למייל: [email protected]

 

  קישור לסוגי ההנחות

 

 

טפסים להנחות
טפסים להנחות כללי