קישור לסוגי ההנחות


ארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודות העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו בכל מבנה שאינו משמש למגורים, כגון חנויות , משרדים, מבני מלאכה, תעשייה וחניונים. חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימאליים בהתאם לסוגי השימושים השונים. 

כספי הארנונה הכללית משמשים למימון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות, והרווחה וכן למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות , תאורת רחובות ועוד. 

הנחות ניתנות בארנונה בלבד (ובמקרים מסוימים גם בסוגי שירות אחרים, ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י מועצת העיר).

הנחות בארנונה נקבעו בתקנות שפורסמו ע"י משרד הפנים, ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י השר ומעודכנים מדי שנה. אין העירייה רשאית לחרוג מתקנות אלו. חובה זו מוטלת על כל אזרח באופן שווה. אי מילוי חובה זו גורמת נזק ישיר לתושב עצמו, לכן אנו שוקדים שכל אזרח ימלא חובה זו.