התאם לסעיף 330 טז (ד) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ניתנת בזאת הודעה לגבי דרכי הגשת תלונות נגד חברת הגבייה עמה התקשרה עיריית גבעת שמואל ואופן בירורן:

תלונה נגד עובד חברת הגבייה או נגד חברת הגבייה תוגש לוועדת האישורים העירונית באמצעות דוא"ל לממונה פניות הציבור, מר דוד שרוני למייל שכתובתו: [email protected]