התנהלות ופעילות כללית של עסק


6.1 כל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים לא יפעל ולא יבצע פעולות הקשורות לפעילות העסק שעלולות לגרום לרעש, לפני השעה 06:00 ולאחר השעה  23:00. בערבי שישי וחג יפעלו עד שעה לפני כניסת ערב שישי וחג. בתי האוכל יחזרו לפעול שעה אחרי יציאת השבת והחג. 

 

6.2 שעות הפעילות בימי זיכרון:
תשעה באב – תחילת יום האבל משקיעת החמה עד צאת הכוכבים ביום שלמחרת.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה – בערב יום הזיכרון מצאת הכוכבים עד לזריחת השמש למחרת.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וכוחות הבטחון – משקיעת החמה ועד לזריחת השמש למחרת.

 
6.3 בעל עסק לא יעמיד ולא יניח, יציב, יוציא או ישאיר ברחוב, כסאות ושולחנות, צלונית, שמשייה, פרגודים, סוככים, מכונות לייצור גלידה או לממכר מיצים, או כל מכונה אוטומטית אחרת או מכשיר כיוצא בזה, וכן לא יציג או יעמיד עציצים, אדניות או פרחים ברחוב או בחזית החנות, רק לאחר קבלת היתר ותשלום אגרת היתר בסכום שנקבע בתוספת לחוק עזר לגבעת שמואל (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשי"ט- 1959, או כל חוק עזר שיבוא במקומו, ובהתאם לתנאיו, לרבות: 

 

6.3.1  השארת מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 1.5 מטר לפחות.

6.3.2  סוג הכיסאות והשולחנות ומספרם יהיה בהתאם להנחיות מחלקת רישוי עסקים בעירייה.

 

6.3.3  רוחב השטח בו יוצבו השולחנות והכיסאות לא יחרוג מרוחב העסק.

 

6.3.4  בעל העסק לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט השולחנות והכיסאות שאותם אושר לו להוציא.

6.3.5 השולחנות והכיסאות לא יאוחסנו ברחוב, לאחר סגירת העסק, אלא בתוך העסק בלבד.

 

6.3.6 ההיתר ניתן לשנה אחת ובעד קבלת ההיתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בחוק עזר לגבעת שמואל (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשי"ט-1959, או כפי שייקבע בחוק עזר שיבוא במקומו.

6.4  עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת לגביו פריקה או טעינה של סחורות יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית הרכב לצרכי הפריקה והטעינה ולצרף אישור מאת אגף תנועה וחנייה  בעירייה למקום החניה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום פגיעה בתנועה רציפה או בבטיחות העוברים והשבים. 

 

6.5 עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת פעילות של מתן שרותי שליחויות באמצעות אופנועים יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית האופנועים ולצרף אישור אגף תנועה וחניה בעירייה לגבי מיקום זה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום גרימת מטרד לסביבה ולא יהווה פגיעה בתנועה ובבטיחות העוברים והשבים.

6.6 נסחים

6.6.1. לבקשה לרישיון עסק- יצורף נסח עדכני של רישום הנכס בפנקסי המקרקעין והסכם עם בעל הנכס, והתאמת העסק לייעוד המקרקעין על פי תכניות אגף ההנדסה. לבקשה לרשיון עסק יצורף נסח טאבו עדכני של רישום הנכס. במקרה של שכירות, נדרש גם הסכם השכירות.

6.7  חניה

6.7.1  על המבקש לקבל רשיון לעסק, לפעול בהתאם לאמור בחוק עזר לגבעת שמואל (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ה – 2014, או כל חוק עזר שיבוא במקומו.