עו"ד אילנה תמם
מנהלת הלשכה המשפטית והיועמ"ש לעירייה
03-5319284
עו"ד יהודית נוי
מנהלת תחום מכרזים
03-53192840
ילנה סטצנקו
מזכירת הלשכה
03-5319284

 

הלשכה המשפטית של עיריית גבעת שמואל מהווה אבן יסוד בפעולות העירייה. 

היא מנחה ומלווה את פעולות העירייה ומוודאת כי פעולותיה תואמות את הוראות הדין וכי העירייה ממלאת את חובותיה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין. 

בראש הלשכה המשפטית עומדת יועצת משפטית, שסמכויותיה מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976.

תחומי פעילות הלשכה:

  • הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי וחו"ד לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לפי כל דין.
  • היועצת המשפטית משתתפת בישיבות פנימיות של העירייה ובוועדות השונות.
  • ניסוח ועריכת חוזים, בהכנה ובבדיקה של מכרזים, בחינת התחייבויות העירייה ומסמכים משפטיים שונים, טיפול בפניות הציבור בנושאים שיש להם היבט משפטי כמו גם בבקשות לביטול ברירות משפט.
  • ייצוג העירייה בהליכים האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט השונים ובוועדות השונות.
  • התובע העירוני מטפל בהגשת כתבי אישום כנגד אלו המבצעים עבירות לפי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, עבירות לפי חוקי העזר לגבעת שמואל וכן עבירות לפי חוק רישוי עסקים.
  • ניסוח חוקי עזר עירוניים וכן בתיקון חוקי העזר הקיימים.