1.1  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.


 1.2 אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.


 1.3 בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.


 1.4 בעל עסק בתחומי העיר גבעת שמואל, יפעיל את עיסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.


 1.5 אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.


 1.6 היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.


 1.7 בנוסף לאמור במסמך זה בכל הנוגע למדיניות העירייה, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות התוכניות החלות על  המקרקעין בהתאם לחוק התכנון והבניה (להלן: "התב"ע") ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.


 1.8 הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.


1.9. יובהר כי אי עמידה בדרישות המופיעות במפרט זה יכולה להביא לעיצומים כספיים ונקיטת הליכים פליליים.

 

מדיניות העירייה היא שלא לאשר רוכלות ברחבי העיר למעט באירועים מרכזיים ועפ"י שיקול דעתו של המנהל.