עסקים בהם יש טיפול, הכנה והגשה של מזון מן החי


הגדרה מזון מן החי- בשרו של בעל חיים, לרבות דגים, או חלק ממנו, בין טרי ובין מקורר או קפוא, מבושל, מעושן או טחון, לרבות מוצרי בשר וכל בשר המעובד בדרך כלשהי המשמש למאכל אדם;


7.1  בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983, לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן.


7.2  בעל עסק לא ירכוש מזון מן החי מספק בתחומי גבעת שמואל או מחוץ לה, אלא מספק שיש לו רישיון עסק, רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות ורכב להובלת מזון בקירור.


7.2  בעל עסק לא ירכוש מזון מן החי, אלא אם המזון מן החי עבר בדיקת טרם שיווק (בדיקת משנה) על ידי איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן, וקבלו חותמת שהמוצרים נבדקו ואושרו.


7.3  כאמור בסעיפים 7.1 ו-7.2 בעל העסק, ישמור בעסקו למשך שלושה חודשים לפחות, את תעודות משלוח/חשבוניות או העתק שלהם  החתומות על ידי השרות הווטרינרי העירוני בחותמת "נבדק והותר", ויציגם על פי דרישה.

 

7.4 בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן או לווטרינר הרשותי, על פי הנחיות מחלקת רישוי עסקים, פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:


7.4.1    סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק 
7.4.2    רשימת כל חומרי הגלם 
7.4.3    תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק. 
7.4.4    רשימת ספקים  
7.4.5    מספר עובדים בעסק 
7.4.6    כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע. 
7.4.7    אופן חיטוי ירקות  

7.5 לא ישמש עסק העוסק בבשר כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.


7.6 בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.

7.7 פריקת בשר לעסק תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.


7.8 בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.


7.9 הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.


7.10 בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.


7.11 אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג.


7.12 מוצרי מזון שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.


7.13 מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.

7.14 כל מוצרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנת, עם תווית האריזה המקורית או מדבקה עם תאריך פתיחת האריזה המקורית.


7.15 כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.

7.16 כל מדורי המטבח, לרבות מקררים, מקפיאים, משטחי עבודה וכיו"ב, ישולטו בהתאם לייעודם, כפי שהוגדר בתכנית העסק.


7.17 כל שינוי באמור, דרוש אישור אגף רישוי עסקים בעירייה וממשרד הבריאות.


7.18 הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק:
7.18.1 בעל עסק יוציא סחורה אך ורק באזורים מסוימים שיקבעו על ידי ראש העיר או מי מטעמו ויפורסמו, למרחק שלא יעלה על מטר מקו חזית העסק ובלבד שיישאר מעבר של 1.5 מטר לפחות למעבר הולכי רגל.