9.1 על פי האמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998- ותקנותיו, מוטלת על בעל העסק חובה להנגיש את המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו, כך שהציבור לו ניתן השירות, יכלול גם אנשים עם מוגבלות ולא תהיה אפליה במתן השרות (אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -מרכז המידע לנגישות).


9.2 בדיקת נגישות לעסקים קטנים: הגדרות  "עסקים קטנים" -  עסקים בשטח עד 100 מ"ר, בתנאי שאינם חלק מרשת  ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם, כולל שטחי ישיבה בחוץ, הוא עד סה"כ 50 מ"ר. (רשת = עסק המתנהל תחת אותו שם לפחות בשני מקומות בארץ, כולל על ידי זכיינים).


9.2.1. בדיקות נגישות יבוצעו ע"י מורשה נגישות מתו"ס ושרות מטעם העירייה.


9.2.2. הכנת העסק  לבדיקת נגישות כאמור בסעיף 9.2.1 תעשה ע"י בעל העסק ועל חשבונו בהתאם למפורט בחוברת "הנגשת עסק קטן – שווה להיות נגיש".


9.2.3. בדיקת העסק ע"י יועץ הנגישות שבאגף רישוי עסקים תתבצע עפ"י המפורט ב"טופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות". 

9.3 בדיקות נגישות לשאר העסקים שאינם עסקים קטנים כהגדרתם בסעיף 9.2 לעיל יבוצעו ע"י מורשי נגישות מתו"ס ושרות מטעם בעלי העסק על פי הצעדים הבאים:


9.3.1 על בעל העסק לפנות למורשי נגישות מתו"ס ושרות לביצוע בדיקת העסק (רשימות המורשים שהוסמכו ע"י משרד הכלכלה)


9.3.1.2. מורשה הנגישות שביצע את הבדיקה בעסק ו/או יעביר את כל הטפסים הנדרשים לאגף לרישוי עסקים בעירייה.

9.3.1.3. לאחר קבלת כל מסמכי הנגישות הנדרשים, תתבצע בדיקת נגישות ע"י מורשה נגישות מטעם אגף רישוי העסקים בעירייה ודיווח על מסקנות הבדיקה יועבר אל בעל העסק.

9.3.1.4. על בעל העסק לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות עפ"י בדיקת הנגישות שבוצעה מטעמו ועפ"י דרישות נוספות מהדיווח של מורשה הנגישות של האגף לרישוי עסקים בעירייה - ככל שיהיו.


9.4  ביצוע התאמות הנגישות עד למועדים המירביים שנקבעו בחוק מהווה תנאי לקבלת רישיון עסק.