סטטוס - בביצוע

מתחם "המשולש הדרומי" הנו עתודת הקרקע הזמינה והעיקרית של העיר. לאור מדיניות הועדה לאפשר יח"ד קטנות כמענה למגוון אוכלוסיות, לרבות אוכלוסייה צעירה, אישרה הועדה מדיניות תכנונית במטרה לעודד שינוי תמהיל הדירות במתחם. 

מימוש זכויות הבניה המאושרות יקודם במקביל להכנת תכנית מפורטת בסמכות מקומית שתאפשר תוספת יח"ד קטנות ועדכון תמהיל הדירות בכל מגרש.

סה"כ תתאפשר תוספת של 250 יח"ד לכל היותר בכל המגרשים ובסה"כ תתאפשר הקמת 2,050 יח"ד במתחם.