כללי
עיריית גבעת שמואל, כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין לקבל מידע מהעירייה לעשות זאת בדרך התואמת את מוגבלותו.
עיריית גבעת שמואל פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל
להסדיר את הדרכים למתן מידע לאנשים עם מוגבלויות.

הגדרות
1. החוק - חוק שיוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998.
2. התקנות – תקנות נגישות השירות, 2013.
3. מידע – כל מידע רלוונטי שעשוי לעניין מתעניין, הקשור לפעילות עיריית גבעת שמואל.

תחולת הנוהל
הנוהל חל על כל עובדי עיריית גבעת שמואל.

נוהל מסירת המידע
אדם המבקש מידע מהעירייה, יוכל לקבל אותו באחת או יותר מהדרכים הבאות:
1. בעל פה.
2. בטלפון.
3. במייל.
4. בדפוס.
5. במסרון.
6. ב- whatsapp.
7. באתר העירייה – אתר נגיש.